Akty prawne
 

Konieczność poddania się badaniu psychologicznemu regulują następujące akty prawne:

- USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity)

-USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z dnia 10 lutego 2011 r.)

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z dnia 26 kwietnia 2005 r.)

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z dnia 9 stycznia 2004 r.)

- USTAWA z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. z dnia 28 listopada 2002 r.

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2013 r.)

-ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 maja 1996 r.

w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. (Dz. U. z dnia 25 czerwca 1996 r.)

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2009 r.)

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń. (Dz. U. z dnia 22 września 2000 r.)

- USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jednolity)

- USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity)

-ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa (Dz. U. z  dnia 22 listopada 2011 r.)

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego (Dz. U. z dnia 15 lutego 2002 r.)

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. z dnia 17 sierpnia 2010 r.)

- USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z dnia 9 października 1997 r.)

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 września 2003 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z dnia 9 września 2003 r.)

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. (Dz. U. z dnia 16 września 2002 r.)

- USTAWA z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (tekst jednolity)

- USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych  (Dz. U. z dnia 12 września 2001 r.)

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 marca 2002 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego (Dz. U. z dnia 25 marca 2002 r.)

- USTAWA z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (tekst jednolity)

- USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z dnia 12 września 2001 r.)

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 września 2011 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób wykonujących czynności mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem, polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jądrowej (Dz. U. z dnia 14 października 2011 r.)