piesekdr Joanna Klimaszewska – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta (certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej). Zajmuje się terapią psychologiczną oraz prowadzeniem warsztatów psychologicznych, których celem jest poprawa jakości życia. Specjalizuje się w pomocy psychologicznej w następujących obszarach: relacje z bliskimi, depresja, zaburzenia lękowe, zespół stresu pourazowego, zaburzenia nastroju, zaburzenia uwagi i pamięci. Posiada uprawnienia do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu oraz osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń. Od roku 2008 wykładowca na Uniwersytecie Gdańskim oraz w Wyższej Szkole Zarządzania.


piesek dr Justyna Siemionow – psycholog, wieloletni praktyk w pracy i terapii z młodzieżą, także z grup ryzyka – niedostosowania społecznego i szeroko rozumianej demoralizacji. Specjalizuje się w pomocy psychologicznej w następujących obszarach: zaburzenia zachowania oraz trudności szkolne dzieci i młodzieży, zaburzenia adaptacyjne po wydarzeniu stresogennym, kryzys adolescencji (problemy dorastającej młodzieży). Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej oraz diagnostycznej z młodzieżą. Pracuje w oparciu o założenia terapii poznawczo - behawioralnej.piesek dr Ewa Szcześniak – psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia. Posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne na oddziale szpitalnym . Zajmuje się pomocą osobom uzależnionym oraz ich rodzinom. Specjalizuje się w pomocy psychologicznej w następujących obszarach: uzależnienia, współuzależnienie, syndrom DDA, podwójna diagnoza. Od 2004 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu psychologii sądowej oraz psychoterapii osób uzależnionych w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego.

piesek mgr Ewelina Ceglecka – psycholog, absolwentka psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie. Ukończyła psychologię kliniczną oraz diagnozę potencjału rozwojowego dzieci i młodzieży. Specjalizuje się w prowadzeniu badań psychotechnicznych z zakresu medycyny pracy. Zainteresowania naukowe dotyczą psychologii osobowości oraz psychologii emocji i motywacji. Pracę psychologa łączy z zawodem protetyka dentystycznego.

piesek mgr Natalia Rybak – absolwentka psychologii Uniwesytetu Gdańskiego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą psychologii klinicznej (ukończyła Studia Podyplomowe z Psychologii Klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym) oraz seksuologii (Studia Podyplomowe- Pomoc Psychologiczna w Dziedzinie Seksuologii) a także pracy z dziećmi oraz z ich rodzicami. Uprawniona do badań w zakresie psychologii transportu.

piesek mgr Justyna Zalewska – psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła I stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Specjalizuje się w rekrutacji i selekcji pracowników oraz w ocenie predyspozycji zawodowych. Od 2013 roku posiada uprawnienia do przeprowadzania badań w zakresie psychologii transportu. Jej zainteresowania zawodowe to HR oraz profilowanie psychologiczne.

piesek mgr Joanna Godlewska – psycholog, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie. Zainteresowana psychologią organizacji i zarządzania oraz diagnozą potencjału rozwojowego dzieci i młodzieży. Uprawniona do badań w zakresie psychologii transportu. Pracę psychologa rozpoczęła w szkole podstawowej w Gdańsku, rozwijając zainteresowania naukowe z zakresu pedagogiki i psychologii rozwoju dzieci i młodzieży. Obecnie specjalizuje się w prowadzeniu badań z zakresu medycyny pracy.

piesekmgr Ilona śpiegowska – absolwentka psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (specjalność psychologia zdrowia i rehabilitacji). Od 2011 roku psycholog uprawniony do badań w zakresie psychologii transportu. W styczniu 2013 roku ukończyła studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego zdobywając wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu pedagogiki, dydaktyki i metodyki niezbędne do pracy z dziećmi i młodzieżą. Specjalizuje się w badaniach kierowców zawodowych oraz weryfikacją zdolności do pracy na konkretnych stanowiskach.piesekmgr Marta Kocemba – absolwentka Psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Sopocie. Ukończyła studia podyplomowe Rekrutacja i selekcja. Zainteresowana funkcjonowaniem jednostki w szeroko pojętym transporcie, badaniami kierowców zawodowych oraz osób na stanowiskach wymagających specjalnych predyspozycji. Uprawniona również do badań w zakresie psychologii transportu i medycyny pracy.
piesekmgr Beata Chrostowska – psycholog, pedagog. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Pracę w zawodzie psychologa rozpoczęła od dwuletniego stażu w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym na Oddziale Neurorehabilitacji. Jej zainteresowania to diagnoza i terapia neuropsychologiczna dorosłych pacjentów z ogniskowymi uszkodzeniami mózgu oraz chorobami neurodegeneracyjnymi. Uprawniona również do badań w zakresie psychologii transportu i medycyny pracy.
piesekdr Dagmara Budnik-Przybylska – certyfikowany psycholog sportu klasy I oraz czterokrotnie nominowany psycholog olimpijski. Adiunkt w Zakładzie Psychologii Sportu Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek zarządu Sekcji Psychologii Sportu przy PTP, członek Zespołu ds. psychologii Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Europejskiej Federacji Psychologii Sportu (FEPSAC). W latach 2010-2012 uczestniczyła w projekcie SIOKO (Silna i Odporna Kadra Olimpijska) prowadząc warsztaty psychoedukacyjne z kadrami olimpijskimi. Naukowo interesuje się problematyką treningu mentalnego, a głównie wykorzystaniem wyobrazni w sporcie. Posiada 3 dan w karate oraz patent sternika morskiego.


piesek dr Jacek Przybylski – psycholog sportu, pracuje w Uniwersytecie Gdańskim w Instytucie Psychologii w Zakładzie Psychologii Sportu (od 2008). Członek: Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, zarzą du Sekcji Psychologii Sportu przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym, Zespołu ds. Psychologii Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Europejskiej Federacji Psychologii Sportu (FEPSAC). Trzykrotnie nominowany psycholog olimpijski, certyfikowany psycholog sportu klasy I nr 14 Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Współpracuje z kadrami olimpijskimi w zakresie przygotowania zawodników do zawodów tj. Mistrzostw Œwiata, Mistrzostw Europy, Igrzysk Olimpijskich. Współpracuje z Pomorską Federacją Sportu w zakresie treningu mentalnego dla młodych zawodników. Trener mentalny Integralnej Postawy Optymalnej Gotowości Startowej (IPOGS).pieseklek. med. Marcin Skarbek – psychiatra, ordynator oddziału ogólnopsychiatrycznego w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w lecznictwie odwykowym oraz opiece ambulatoryjnej - w Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Nerwic, Poradni Odwykowej, Ośrodku Terapii Uzależnień. W swojej pracy podchodzi do problemów pacjenta całościowo, zawsze biorąc pod uwagę wszystkie czynniki, które mogš wpływać na jego samopoczucie psychiczne, takie, jak stan zdrowia ogólnego, sytuację socjalną, społeczną. Współpracuje ze specjalistami z innych dziedzin, aby zapewnić swoim pacjentom kompleksową i efektywną opiekę.